Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Boverket medverkar på konferensen "Tryggare kan ingen vara?"

I dag med medverkar Boverket på konferensen "Tryggare kan ingen vara". SVT Forum sänder kl 10-11.45 i SVT 2.
Länk till hela artikeln

Stadsplanering ur barnens perspektiv

Intresset var stort för konferensen ”Att bygga stad för ungas aktiviteter” som samarrangerades av Boverket, FSKF, Stockholms läns Landsting och Stockholms Stad.
Länk till hela artikeln

Ny handbok ska ge stöd för att säkra vårt dricksvatten

Klimatförändringen kan få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet om inte åtgärder vidtas. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter....
Länk till hela artikeln

Miljömålet God bebyggd miljö nås inte till 2020

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar den rapport Boverket har tagit fram som en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen.
Länk till hela artikeln

Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU i slutet av mars 2019. Vilka konsekvenser får det för tillverkare, distributörer och importörer av byggprodukter?
Länk till hela artikeln

Webbseminarium den 14 februari klockan 14: Nya regler för energiprestanda och energideklarationer

Torsdagen den 14 februari kl. 14.00 sänder Boverkets årets första webbseminarium - " Nya regler för energiprestanda och energideklarationer".
Länk till hela artikeln

Vad händer i PBL kompetenssatsning?

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Rege...
Länk till hela artikeln

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn t...
Länk till hela artikeln

Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runt om i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenha...
Länk till hela artikeln

Är du trygg?

Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens om trygghetsskapande gestaltning.
Länk till hela artikeln

Premiär: Ny webbutbildning i plan- och bygglagen för förtroendevalda

Nu har Boverket, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), lanserat en helt ny webbutbildning för dig som är förtroendevald och som behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Frågan är inte om du ska gå vår utbildning - snarare om du våga...
Länk till hela artikeln

60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.
Länk till hela artikeln

Ny digital handbok om energideklaration

Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig också till...
Länk till hela artikeln

Regeländringar från 1 januari

Förändrade regler för energideklarationer, avveckling av bostadspolitiska stöd och ändrade regler vid installationer av braskaminer och vedspisar. Även en del regler i plan- och bygglagen förändras. Det är några av de regler som ändras runt årsskiftet.
Länk till hela artikeln

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Boverket fick i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte har varit att ge en bild av förekomsten av byggskador och de...
Länk till hela artikeln

Viktig information om statens stöd

Riksdagen har sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Detta får konsekvenser för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande men även för andra stöd inom Boverke...
Länk till hela artikeln

Vem har ansvar för skidliftar?

Det är viktigt att de som äger skidliftar känner till vilket ansvar de har. Boverket har därför tagit fram ett faktablad med information om ansvar för skidliftar och andra linbaneanläggningar.
Länk till hela artikeln

Den 1 januari 2019 ändras reglerna för energideklaration

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Här har vi samlat information om ändringarna och hur de påverkar...
Länk till hela artikeln

Splittrad utveckling på bostadsmarknaden

Antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 20 procent i år, då 54 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets senaste prognos. Indikatorerna visar också att det är stora skillnader runt om i landet.
Länk till hela artikeln

Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvens...
Länk till hela artikeln

Avgiftsreduktion och handläggningstider – lagändring i plan- och bygglagen

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ändringarna avser bland annat nya regler om reduktion av avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan och förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräk...
Länk till hela artikeln

Webbseminarium: Kontinuerlig översiktsplanering

Torsdagen den 13 december kl. 14.00 - 15.00 bjuder Boverket in till höstens sista webbseminarium - " Kontinuerlig översiktsplanering ".
Länk till hela artikeln

Lyssna på kunskapsdialoger från Boverkets PBL Kompetensdagar

Nu kan du lyssna på kunskapsdialogerna från Boverkets PBL Kompetensdagar i Malmö den 29-30 november med över 300 deltagare!
Länk till hela artikeln

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering.
Länk till hela artikeln

Boverkets generaldirektör introducerar Sveriges riksarkitekt

Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren introducerar i dag Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverkets PBL kompetensdagar i Malmö.
Länk till hela artikeln