Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera detta mm. Ex vis energibehov, effektbehov, U-medel, solenergitillskott, kylbehov och DVUT för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 

Är du trygg?

Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens om trygghetsskapande gestaltning.
Länk till hela artikeln

Premiär: Ny webbutbildning i plan- och bygglagen för förtroendevalda

Nu har Boverket, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), lanserat en helt ny webbutbildning för dig som är förtroendevald och som behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Frågan är inte om du ska gå vår utbildning - snarare om du våga...
Länk till hela artikeln

60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.
Länk till hela artikeln

Ny handbok om energideklaration

Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig också till...
Länk till hela artikeln

Regeländringar från 1 januari

Förändrade regler för energideklarationer, avveckling av bostadspolitiska stöd och ändrade regler vid installationer av braskaminer och vedspisar. Även en del regler i plan- och bygglagen förändras. Det är några av de regler som ändras runt årsskiftet.
Länk till hela artikeln

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Boverket fick i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte har varit att ge en bild av förekomsten av byggskador och de...
Länk till hela artikeln

Viktig information om statens stöd

Riksdagen har sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Detta får konsekvenser för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande men även för andra stöd inom Boverke...
Länk till hela artikeln

Vem har ansvar för skidliftar?

Det är viktigt att de som äger skidliftar känner till vilket ansvar de har. Boverket har därför tagit fram ett faktablad med information om ansvar för skidliftar och andra linbaneanläggningar.
Länk till hela artikeln

Den 1 januari 2019 ändras reglerna för energideklaration

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Här har vi samlat information om ändringarna och hur de påverkar...
Länk till hela artikeln

Splittrad utveckling på bostadsmarknaden

Antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 20 procent i år, då 54 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets senaste prognos. Indikatorerna visar också att det är stora skillnader runt om i landet.
Länk till hela artikeln

Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvens...
Länk till hela artikeln

Avgiftsreduktion och handläggningstider – lagändring i plan- och bygglagen

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ändringarna avser bland annat nya regler om reduktion av avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan och förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräk...
Länk till hela artikeln

Webbseminarium: Kontinuerlig översiktsplanering

Torsdagen den 13 december kl. 14.00 - 15.00 bjuder Boverket in till höstens sista webbseminarium - " Kontinuerlig översiktsplanering ".
Länk till hela artikeln

Lyssna på kunskapsdialoger från Boverkets PBL Kompetensdagar

Nu kan du lyssna på kunskapsdialogerna från Boverkets PBL Kompetensdagar i Malmö den 29-30 november med över 300 deltagare!
Länk till hela artikeln

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering.
Länk till hela artikeln

Boverkets generaldirektör introducerar Sveriges riksarkitekt

Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren introducerar i dag Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverkets PBL kompetensdagar i Malmö.
Länk till hela artikeln

Testa din brandvarnare

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Det bästa skyddet mot brand hemma är en funger...
Länk till hela artikeln

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 23,8 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.
Länk till hela artikeln

Dokumentation från seminariet om energihushållningsreglerna den 27 november

Hämta dokumentationen från seminariet.
Länk till hela artikeln

178 projekt får stöd till förbättrade utemiljöer

Boverket har beviljat 318 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.
Länk till hela artikeln

Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer

1 juli 2017 infördes ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Boverket har nu för avsikt att ytterligare förlänga övergångsperioden till 30 juni 2019.
Länk till hela artikeln

234 kommuner får stöd till ökat bostadsbyggande

234 kommuner får dela på cirka 1,395 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande.
Länk till hela artikeln

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

I dag har regeringen utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019. Helena Bjarnegård har tidigare anställts av Boverket som riksarkitekt och tillträder den tjänsten i januari 2019.
Länk till hela artikeln

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.
Länk till hela artikeln

Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling

Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jön...
Länk till hela artikeln