Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Boverket på Arkitekturgalan 2019

Den 19 mars arrangeras Arkitekturgalan i Stockholm och Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren är med och delar ut arkitekturpriser. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård och Boverkets ansvariga för arkitekturuppdraget berättar vad Boverket gör inom...
Länk till hela artikeln

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport som redovisas hur de 11 myndigheter...
Länk till hela artikeln

Boverket vägleder om naturolyckor

I Sverige inträffar varje år flera ras och skred. Som tur är sker det oftast i obebyggda områden. Men ibland händer det som inte får hända, att marken ger vika. Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tillsynsvägledning med hänsyn till risker fö...
Länk till hela artikeln

Mångfunktionella gator

Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Länk till hela artikeln

Allt färre kommunala bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar

De totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag var drygt 827 miljoner kronor under 2017. Det framgår av den årliga redovisning som Boverket presenterar i en ny rapport.
Länk till hela artikeln

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för skred, ras och erosion. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att...
Länk till hela artikeln

Årsredovisning 2018

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2018. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Boverkets årsredovisning 2018 finns att beställa eller att ladda ner som pdf.
Länk till hela artikeln

Tolv kulturlokaler får bidrag 2019

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att ge bidrag till fyra ansökningar från länsmuseer, tre övriga museer, en teaterlokal och fyra övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till tolv icke-statliga kulturlokaler runt...
Länk till hela artikeln

Utökad vägledning om livscykelanalyser

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en utökad vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbpla...
Länk till hela artikeln

Boverket medverkar på konferensen "Tryggare kan ingen vara?"

I dag med medverkar Boverket på konferensen "Tryggare kan ingen vara". SVT Forum sänder kl 10-11.45 i SVT 2.
Länk till hela artikeln

Stadsplanering ur barnens perspektiv

Intresset var stort för konferensen ”Att bygga stad för ungas aktiviteter” som samarrangerades av Boverket, FSKF, Stockholms läns Landsting och Stockholms Stad.
Länk till hela artikeln

Ny handbok ska ge stöd för att säkra vårt dricksvatten

Klimatförändringen kan få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet om inte åtgärder vidtas. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter....
Länk till hela artikeln

Miljömålet God bebyggd miljö nås inte till 2020

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar den rapport Boverket har tagit fram som en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen.
Länk till hela artikeln

Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU i slutet av mars 2019. Vilka konsekvenser får det för tillverkare, distributörer och importörer av byggprodukter?
Länk till hela artikeln

Webbseminarium den 14 februari klockan 14: Nya regler för energiprestanda och energideklarationer

Torsdagen den 14 februari kl. 14.00 sänder Boverkets årets första webbseminarium - " Nya regler för energiprestanda och energideklarationer".
Länk till hela artikeln

Vad händer i PBL kompetenssatsning?

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Rege...
Länk till hela artikeln

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn t...
Länk till hela artikeln

Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runt om i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenha...
Länk till hela artikeln

Premiär: Ny webbutbildning i plan- och bygglagen för förtroendevalda

Nu har Boverket, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), lanserat en helt ny webbutbildning för dig som är förtroendevald och som behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Frågan är inte om du ska gå vår utbildning - snarare om du våga...
Länk till hela artikeln

60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.
Länk till hela artikeln

Ny digital handbok om energideklaration

Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig också till...
Länk till hela artikeln

Regeländringar från 1 januari

Förändrade regler för energideklarationer, avveckling av bostadspolitiska stöd och ändrade regler vid installationer av braskaminer och vedspisar. Även en del regler i plan- och bygglagen förändras. Det är några av de regler som ändras runt årsskiftet.
Länk till hela artikeln

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Boverket fick i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte har varit att ge en bild av förekomsten av byggskador och de...
Länk till hela artikeln

Viktig information om statens stöd

Riksdagen har sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Detta får konsekvenser för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande men även för andra stöd inom Boverke...
Länk till hela artikeln

Vem har ansvar för skidliftar?

Det är viktigt att de som äger skidliftar känner till vilket ansvar de har. Boverket har därför tagit fram ett faktablad med information om ansvar för skidliftar och andra linbaneanläggningar.
Länk till hela artikeln