Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 28


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och ibland även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.
Länk till hela artikeln

Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.
Länk till hela artikeln

Boverket förlänger avtal om eurokoder

Boverkets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS som gör eurokoderna (europeiska konstruktionsstandarder) tillgängliga för bygg- och fastighetssektorns aktörer har förlängts.
Länk till hela artikeln

Myndigheter delar med sig av goda exempel på offentligt byggande

Letar du efter bra exempel på om- och nybyggnadsprojekt, processer, verktyg eller upphandlingar? Kanske inom ett specifikt område eller från en särskild myndighet? På Boverkets webbplats kan du söka bland de bästa exemplen från Samverkansforum för statlig...
Länk till hela artikeln

50 000 nya bostäder byggs nästa år

Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året. År 2020 påbörjas 50 000 bostäder...
Länk till hela artikeln

Hearing om klimatdeklarationer för byggnader

Välkommen till en hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets arbete med regeringsuppdraget om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande.
Länk till hela artikeln

Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.
Länk till hela artikeln

Lägesrapport om bostäder och platser för ungdomar

Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Länk till hela artikeln

Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndi...
Länk till hela artikeln

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 17,6 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2019, får 17 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat använda...
Länk till hela artikeln

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket...
Länk till hela artikeln

Stöd till utemiljöer en framgångsrik satsning

Stödet gick att söka under åren 2016–2018 och omfattade över 500 projekt över hela landet. På uppdrag av regeringen har Boverket nu följt upp vilka effekter stödet har haft på de gemensamma utemiljöerna i olika bostadsområden.
Länk till hela artikeln

Regeringen föreslår nya stöd och bidrag i höstbudgeten

Regeringen vill förstärka arbetet för gröna och trygga samhällen med ett stöd till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster. Stödet ska bidra till att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Regeringen vi...
Länk till hela artikeln

Villaägare! Mät radonhalten och sök radonbidrag om det behövs

Nu är det dags för landets villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera. Boverket drar nu igång en informationskampanj för att fler ska...
Länk till hela artikeln

Boverkets regler för vedspisar tas bort

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.
Länk till hela artikeln

Nu finns Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1...
Länk till hela artikeln

Boverket öppnar tipsfunktion för bättre byggande

Boverket startar idag en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. Tipsfunktionen är också öppen för de som...
Länk till hela artikeln

Arena för arkitektur och gestaltad livsmiljö lanseras

Delta i lanseringen av Arena Arkitektur och Gestaltad livsmiljö klockan 12.00-13.00 den 4 september i Malmö. Konferensen direktsänds också på Sveriges Arkitekters webbplats.
Länk till hela artikeln

Ödehus engagerar

Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.
Länk till hela artikeln

Boverket ser över byggreglerna

Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur det...
Länk till hela artikeln

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. De nya reglerna gäller från den 23 juli 2019.
Länk till hela artikeln