Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och ibland även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Nu finns Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1...
Länk till hela artikeln

Boverket öppnar tipsfunktion för bättre byggande

Boverket startar idag en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. Tipsfunktionen är också öppen för de som...
Länk till hela artikeln

Arena för arkitektur och gestaltad livsmiljö lanseras

Delta i lanseringen av Arena Arkitektur och Gestaltad livsmiljö klockan 12.00-13.00 den 4 september i Malmö. Konferensen direktsänds också på Sveriges Arkitekters webbplats.
Länk till hela artikeln

Ödehus engagerar

Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.
Länk till hela artikeln

Boverket ser över byggreglerna

Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur det...
Länk till hela artikeln

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. De nya reglerna gäller från den 23 juli 2019.
Länk till hela artikeln

Remiss om ändringar i energihushållningsreglerna

Regeringen har föreslagit ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som bland annat innebär att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Till följd av detta föreslår Boverket ändringar i BBR avsn...
Länk till hela artikeln

Större frihet att bygga altaner

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.
Länk till hela artikeln

Boverket anordnar seminarier i Almedalen

Boverket kommer att arrangera tre evenemang under Almedalsveckan på temat ”Sverige bygger hållbart”. Vi deltar också i ett trettiotal seminarier, samtal och workshoppar under veckan.
Länk till hela artikeln

Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.
Länk till hela artikeln

Bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. Det visar Boverkets senaste prognos. Totalt påbörjas i år cirka 49 000 bostäder vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som...
Länk till hela artikeln

Introduktion till skolans nya plats i staden

Behovet av kommunala skolor är stort. Sedan Sverige byggde många skolor under 1960–1970-talen har reformer i skolsektorn gett hushållen ett friare skolval och ett växande utbud av friskolor. Kommunerna förväntas konkurrera om eleverna. Det väcker nya fråg...
Länk till hela artikeln

Ny rapport om användarbehov inom plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen

Boverket har inom ramen för Geodatarådet drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har. Det här arbetet är en del av Lantmäteriets regeringsuppdrag att uppnå en obrute...
Länk till hela artikeln

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Boverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv. Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten och efter avstämning med Energimarknadsinspektionen.
Länk till hela artikeln

Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör allt från...
Länk till hela artikeln

Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.
Länk till hela artikeln

Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar främst avsedda för matlagning (köksspisar). Nu föreslår Boverket att reglerna för köksspisar tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med...
Länk till hela artikeln

Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2019, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, ombyggnationer, tillgänglighetsanp...
Länk till hela artikeln

Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017, då antalet komm...
Länk till hela artikeln

Boverket har gjort en undersökning av boendekostnader

Boverket har tagit fram en rapport där kostnaden för att bo i ett eget hem analyseras. Undersökningen omfattar tidsperioden 1980-2018.
Länk till hela artikeln

Nya webbsidor för energiexperten i handboken om energideklarationer

Boverket har tagit fram nya webbsidor i den digitala handboken om energideklaration. De nya sidorna riktar sig till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.
Länk till hela artikeln

Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mätperioden, över och det är dags att skicka in mätdosorna. Skicka dem till laboratoriet du beställde dem ifrån tillsammans med det medföljande protokollet som du fyller i. Re...
Länk till hela artikeln

Lämna synpunkter på förslag till regler om detaljplaner och planbeskrivning

Boverket har tagit fram ett förslag på en ny föreskrift för 4 kapitlet plan- och bygglagen om detaljplaners innehåll och utformning samt planbeskrivningar. Förslaget finns nu ute på remiss fram till den 5 juli 2019.
Länk till hela artikeln

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studenter kommer tillbaka. Ett antal av de färdiga ansökningar som ligger i kö hos länsstyrelserna kommer därmed att kunna hanteras.
Länk till hela artikeln

Boverket deltar i samordningsuppdrag för omställning till fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet – SOFT. Boverket har utifrån uppdraget bland annat tagit fram en vägledning om flexibla parkeringstal.
Länk till hela artikeln