Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och ibland även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017, då antalet komm...
Länk till hela artikeln

Boverket har gjort en undersökning av boendekostnader

Boverket har tagit fram en rapport där kostnaden för att bo i ett eget hem analyseras. Undersökningen omfattar tidsperioden 1980-2018.
Länk till hela artikeln

Nya webbsidor för energiexperten i handboken om energideklarationer

Boverket har tagit fram nya webbsidor i den digitala handboken om energideklaration. De nya sidorna riktar sig till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.
Länk till hela artikeln

Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mätperioden, över och det är dags att skicka in mätdosorna. Skicka dem till laboratoriet du beställde dem ifrån tillsammans med det medföljande protokollet som du fyller i. Re...
Länk till hela artikeln

Lämna synpunkter på förslag till regler om detaljplaner och planbeskrivning

Boverket har tagit fram ett förslag på en ny föreskrift för 4 kapitlet plan- och bygglagen om detaljplaners innehåll och utformning samt planbeskrivningar. Förslaget finns nu ute på remiss fram till den 5 juli 2019.
Länk till hela artikeln

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studenter kommer tillbaka. Ett antal av de färdiga ansökningar som ligger i kö hos länsstyrelserna kommer därmed att kunna hanteras.
Länk till hela artikeln

Boverket deltar i samordningsuppdrag för omställning till fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet – SOFT. Boverket har utifrån uppdraget bland annat tagit fram en vägledning om flexibla parkeringstal.
Länk till hela artikeln

Boverket föreslår statligt topplån för att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden

Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.
Länk till hela artikeln

Ändrade konstruktionsregler gäller från den 1 juli

Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillsammans med Boverkets konstruktionsregler (EKS) är regler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Nu har Boverket ändrat konstruktionsreglerna (EKS 11) för att förenkla t...
Länk till hela artikeln

Utökad vägledning: Ekosystemtjänster i den byggda miljön

I den byggda miljön renar naturen luft, tar hand om dagvatten, ger hälsa och rekreation, ekosystemtjänster som skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. Boverket har utökat sin vägledning om hur ekosystemtjänster kan bevaras, utv...
Länk till hela artikeln

Boverket utreder konsekvenser av reglerna för begagnade rumsvärmare

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar.
Länk till hela artikeln

Boverkets API för energideklarationer

Boverket har utvecklat ett API för att på ett lättare sätt kunna ge tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret.
Länk till hela artikeln

Ge barnen plats i framtidens städer!

Det är dags att börja stadsplanera för ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Det skriver Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Barn och unga utgör en femtedel av vår befolkning och vi behö...
Länk till hela artikeln

Boverket på Arkitekturgalan 2019

Den 19 mars arrangeras Arkitekturgalan i Stockholm och Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren är med och delar ut arkitekturpriser. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård och Boverkets ansvariga för arkitekturuppdraget berättar vad Boverket gör inom...
Länk till hela artikeln

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport som redovisas hur de 11 myndigheter...
Länk till hela artikeln

Boverket vägleder om naturolyckor

I Sverige inträffar varje år flera ras och skred. Som tur är sker det oftast i obebyggda områden. Men ibland händer det som inte får hända, att marken ger vika. Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tillsynsvägledning med hänsyn till risker fö...
Länk till hela artikeln

Mångfunktionella gator

Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Länk till hela artikeln

Allt färre kommunala bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar

De totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag var drygt 827 miljoner kronor under 2017. Det framgår av den årliga redovisning som Boverket presenterar i en ny rapport.
Länk till hela artikeln

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för skred, ras och erosion. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att...
Länk till hela artikeln

Årsredovisning 2018

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2018. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Boverkets årsredovisning 2018 finns att beställa eller att ladda ner som pdf.
Länk till hela artikeln

Tolv kulturlokaler får bidrag 2019

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att ge bidrag till fyra ansökningar från länsmuseer, tre övriga museer, en teaterlokal och fyra övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till tolv icke-statliga kulturlokaler runt...
Länk till hela artikeln

Utökad vägledning om livscykelanalyser

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en utökad vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbpla...
Länk till hela artikeln

Boverket medverkar på konferensen "Tryggare kan ingen vara?"

I dag med medverkar Boverket på konferensen "Tryggare kan ingen vara". SVT Forum sänder kl 10-11.45 i SVT 2.
Länk till hela artikeln

Stadsplanering ur barnens perspektiv

Intresset var stort för konferensen ”Att bygga stad för ungas aktiviteter” som samarrangerades av Boverket, FSKF, Stockholms läns Landsting och Stockholms Stad.
Länk till hela artikeln

Ny handbok ska ge stöd för att säkra vårt dricksvatten

Klimatförändringen kan få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet om inte åtgärder vidtas. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter....
Länk till hela artikeln