Energiberäkning av hus enligt BBR 19 - BBR 27


Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera att huset uppfyller dessa krav, som staten och kommunen ställer.
Det finns krav på högsta primärenergital, energibehov, effektbehov och U-medel. Därför behöver dessa och ibland även solenergitillskott, kylbehov och DVUT beräknas, för mitt hus. Energibalans enligt BBR

 Lokal
Småhus Flerbostadshus

Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.
Länk till hela artikeln

Lägesrapport om bostäder och platser för ungdomar

Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Länk till hela artikeln

Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndi...
Länk till hela artikeln

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 17,6 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2019, får 17 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat använda...
Länk till hela artikeln

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket...
Länk till hela artikeln

Stöd till utemiljöer en framgångsrik satsning

Stödet gick att söka under åren 2016–2018 och omfattade över 500 projekt över hela landet. På uppdrag av regeringen har Boverket nu följt upp vilka effekter stödet har haft på de gemensamma utemiljöerna i olika bostadsområden.
Länk till hela artikeln

Regeringen föreslår nya stöd och bidrag i höstbudgeten

Regeringen vill förstärka arbetet för gröna och trygga samhällen med ett stöd till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster. Stödet ska bidra till att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Regeringen vi...
Länk till hela artikeln

Villaägare! Mät radonhalten och sök radonbidrag om det behövs

Nu är det dags för landets villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera. Boverket drar nu igång en informationskampanj för att fler ska...
Länk till hela artikeln

Boverkets regler för vedspisar tas bort

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.
Länk till hela artikeln

Nu finns Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1...
Länk till hela artikeln

Boverket öppnar tipsfunktion för bättre byggande

Boverket startar idag en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. Tipsfunktionen är också öppen för de som...
Länk till hela artikeln

Arena för arkitektur och gestaltad livsmiljö lanseras

Delta i lanseringen av Arena Arkitektur och Gestaltad livsmiljö klockan 12.00-13.00 den 4 september i Malmö. Konferensen direktsänds också på Sveriges Arkitekters webbplats.
Länk till hela artikeln

Ödehus engagerar

Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.
Länk till hela artikeln

Boverket ser över byggreglerna

Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur det...
Länk till hela artikeln

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. De nya reglerna gäller från den 23 juli 2019.
Länk till hela artikeln

Remiss om ändringar i energihushållningsreglerna

Regeringen har föreslagit ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som bland annat innebär att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Till följd av detta föreslår Boverket ändringar i BBR avsn...
Länk till hela artikeln

Större frihet att bygga altaner

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.
Länk till hela artikeln

Boverket anordnar seminarier i Almedalen

Boverket kommer att arrangera tre evenemang under Almedalsveckan på temat ”Sverige bygger hållbart”. Vi deltar också i ett trettiotal seminarier, samtal och workshoppar under veckan.
Länk till hela artikeln

Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.
Länk till hela artikeln

Bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. Det visar Boverkets senaste prognos. Totalt påbörjas i år cirka 49 000 bostäder vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som...
Länk till hela artikeln

Introduktion till skolans nya plats i staden

Behovet av kommunala skolor är stort. Sedan Sverige byggde många skolor under 1960–1970-talen har reformer i skolsektorn gett hushållen ett friare skolval och ett växande utbud av friskolor. Kommunerna förväntas konkurrera om eleverna. Det väcker nya fråg...
Länk till hela artikeln

Ny rapport om användarbehov inom plan-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen

Boverket har inom ramen för Geodatarådet drivit arbetet med att titta på vilka roller som förekommer i samhällsbyggnadsprocessen samt vilka informationsbehov dessa roller har. Det här arbetet är en del av Lantmäteriets regeringsuppdrag att uppnå en obrute...
Länk till hela artikeln