Dynamisk (1h) beräkning av energi- och effektbehov för ett hus.   SS-EN ISO 13790:2008
Programmet kontrollerar om huset kan godkännas av kommunen enl Boverkets regler   BBR 29
Användaren ansvarar själv för det beräknade resultatet. [version: 20240704 ].
Country:   Language:
       
BBR-version,  klimat, temperatur
  BBR version : Kommun:      Geografisk justeringsfaktor:  1 
         
Klimatdata för: Ort i Sverige:   Dimensionerande VinterUteTemperatur [t=24h]: -15.5
  Internationell ort:    Klimatkorrigering [%]:
       Inomhustemperatur [°C]:
       Ladda upp en alternativ klimatfil      
Sveby         
Shiny Weather        

Hustyp, area, lägenheter och personer
   
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej garage) Antal lägenheter 
Antal personer  

"Gratisvärme" från hushållsel, tappvarmvatten, personer, processer och sol genom fönster.
Använd schablonvärden
enligt:
  Boverkets hemsidaSVEBY-programmet är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. SVEBY betyder: Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader.
         BEN 2   BEN 3 "gratis"
  Personvärme   Watt
  Hushållsel/verksamhetsel kWh/år    Watt
Tappvarmvatten Watt 
  Tappvarmvatten kWh/år   Watt
  Processer i lokal, kWh/år   Watt
    
Soltillskott genom fönster        Beräkna     kWh/år

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla
Watt / °C Watt
Omslutande area [m2] 
Beräkna Um   Isolering: Um [W/m2 °C]   
Infiltration vid 50 Pa [l/s m2] 
Specifisera VAV     Totalt ventilationsflöde [l/s]  
Vädring [kWh/m2 år]   
  Fastighetsenergi, el [kWh/år]  
Kyla [kWh/år]  
Fjärrkyla [kWh/år]    
Frikyla [kWh/år]    
Reglerförluster [%]    
Rör- Kanalförlust m.m. [W] Beräkna  
Rör- Kanalförlust m.m. [W/K]    

Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT
Lätt eller tung byggnad Tidskonstant [timmar] Dim VinterUteTemperatur [°C]
   

Ventilationsvärmeväxlare - FTX
Årsmedelenergiverkningsgrad Watt /°C Watt
Värmeåtervinning, FTX   % netto
 
 
Värmepump
  Marknad/Land: Typ: Fabrikat / Företag Modell
   
Max framledningstemperatur     °C   
 temp1; kW1; cop1; temp2; kW2; cop2...      Värmefaktor  Watt vid DVUT
       Visa hjälpsida    


                  

Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump.
Energibärare... [El, fjärrvärme, biobränsle, olja eller gas]
Ange nedan %-fördelning, av den eller de energibärare som ska användas, för att värma huset och tappvarmvattnet. En värmepumps motor räknas alltid som eldriven, av programmet.
Viktningsfaktorer enl BBR - och avsedd %-fördelning på respektive energibärare
El Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fjärrvärme Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Biobränslen, fasta, flytande eller gasformiga Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fossil olja Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fossil gas Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Annat Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]

BBR:        Energi som alstras i byggnaden eller på dess tomt  [sic]
Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som värmer byggnaden eller tappvarmvatten [kWh/år]
El från sol, vind, mark, luft eller vatten som används till fastighetsenergi eller elkyla [kWh/år]


   

       Effekt [W] vid DVUT - Beräknat resultat   
Effektbehov och BBR-krav
 Watt Produktion  Watt
Byggnad (U+V+I) Värmepump (el in, DVUT)
Tillskott ("gratis") El
Återvunnet från ventilationen Totalt behov av eleffekt
Specifik eleffekt Watt/m2
      BBR el-krav, fast del
Radiatorsystem BBR el-krav, Atemp>130
Tappvarmvatten BBR el-krav, vent>0.35 l/s
Summa värme + vv BBR el-krav, totalt


Energi [kWh/år] - Beräknat resultat
Energibehov [kWh/år] för byggnaden: 
Beräknat  med www.energiberakning.se, version 20240704
Balanstemperatur [°C ] Tappvarmvatten
Gradtimmar baserade på klimatfil [Kh] Byggnadsuppvärmning
Tillgodogjord solenergi genom fönster Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare 0
Verkningsgrad uppvärmning [%] Värmeenergi (köpt)
Transmission, brutto [kWh/år] El Fastighetsenergi
Ventilation + Infiltration, bto [kWh/år] El använt för kyla
    El från byggnaden / tomt
Elenergi (köpt)
    Fjärrkyla
    Byggnadens energianvändning kWh/år
Atemp [m2] Specifik enegianvändning, kWh/m2 år
  Hushållsel
  Total energi, kWh/år


Energibehov [kWh/år] för byggnaden, med värmepump:  
Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare (gratis)  
Värmepumpens täckningsgrad [%]
El till värmepumpens motor
 
El till värmepumpens motor + spets (Summa)
El fastighetsenergi
El använt för kyla  
Fjärrkyla, Frikyla [kWh/år]
El från byggnaden / tomt (gratis)  
Byggnadens energianvändning [kWh/år]  
Specifik energianvändning [kWh/m2 år]  
Cost Optimal calculation   

Beräknat resultat: Byggnadens primärenergital m fl, jämfört med krav enligt
  Byggnad Byggnad + VP   BBR krav max Godkänd
Klimatskärmens luftläckage [l/s m2]
U-medel för klimatskärm [W/m2 K]
Maximalt eleffektbehov vid DVUT [W]
Summa primärenergi [kWh/år]
Byggnadens primärenergital [kWh/m2 år]
        Utskrift


  Beräkningen kan skickas som en länk i ett e-mail till den som skall kontrollera den.

   Starta mitt mailprogram för att skicka beräkningen med e-mail.
  

  Reservalternativ:
 1. Markera texten, tryck sedan Ctrl + C för att kopiera texten.
 2. Starta ditt mailprogram. Klistra in texten ( Ctrl +V ). ( Tryck Enter efter texten. Då skapas en länk.)
 3. Mottagaren behöver bara klicka på länken i sitt e-mail. Då startar programmet med den färdiga beräkningen. 

[This energy calculation for a new building conforms to Swedish national building code.
 It calculates maximum need of heating power and energy use for a year.]

Skriv ut sidan


Endast för Kontrollstation 2015:

1. Kalibrera beräkningen mot uppmätta värden.
  Uppmätt kWh/år:      Beräknad kalibreringfaktor:


2. Kalibrera U-medel så att energianvändning enligt BBR 19 uppnås.

   Ange BBR:s kravnivå [kWh/m2 år]:

     Beräknad ny U-medel: 0  W/m2 K  (max 0.40 för bostad resp 0.60 för lokal)


  Antal beräkningar: 0