www.energiberakning.se, indata och resultat
Skriv ut

Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning:
Byggnads ID:
Kommun:
Fastighetsägare/byggherre:
Energiberäkningen har utförts av:
Datum:  


Byggnadens beräknade värden jämfört med kraven i Boverkets ByggRegler, BBR

BBR-krav enhet Beräknat BBR-kravnivå Uppfyller BBR-krav
Klimatskärmens luftläckage l/s m2
U-medel W/m2 K
Eleffekt W
Byggnadens primärenergital, EPpet kWh/m2 år


BBR-version, klimat, temperatur

Storhet enhet mätetal
Beräknat enligt Boverkets byggregler, BBR BBR version
Byggnadens placering i Sverige Kommun
Geografisk justeringsfaktor Faktor
Beräkningen baseras på klimatfil (från Sveby/SMHI) för orten Ort
Dimensionerande Vinter UteTemperatur (DVUT) enligt SMHI/Boverket °C
Klimatkorrigering ( positivt värde avser varmare klimat) +/- %
Inomhustemperatur °C
Egen klimatfil har använts Ja/Nej

(1) 

Hustyp, area, lägenheter och personer

Storhet enhet mätetal
Hustyp (småhus, flerbostadhus, lokal) Hustyp
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej m2 garage i bostadshus) m2
Lägenheter antal
Flerbostadshus där mer än 50% av lägenheterna är högst 35 m2 Ja/Nej
Personer som bor/vistas i huset antal

Hushållsel och tappvarmvatten - samt "gratiseffekt" från dessa och personer

Storhet enhet mätetal
Schablonvärden för tappvarmvatten, hushållsel och personvärme enligt utgivare
Personvärme som värmer byggnaden W
Hushållsel/verksamhetsel kWh/år
Hushållsel/verksamhetsel (som indirekt värmer byggnaden) W
Tappvarmvatten, effekt för produktion W
Tappvarmvatten, energi kWh/år
Tappvarmvatten (spillvärme som indirekt värmer byggnaden) W
Processer i lokal, energi kWh/år
Processer i lokal (spillvärme som indirekt värmer byggnaden) W
Soltillskott genom fönster/glas kWh/år

(2) 

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla

Storhet enhet mätetal
Omslutande area (Aom för klimatskalet) m2
Värmeisolering, U-medel W/m2 K
Infiltration vid 50 Pa (luftläckage) l/s m2
Ventilationsstrategi (Konstant flöde, Variabelt flöde, Dagsänkning) typ
Totalt ventilationsflöde (vid DVUT samt för Konstant flöde) l/s
Vädring kWh/ m2 år
Ventilationssystem typ
Fastighetsenergi, el till pumpar och fläktar samt belysning i allmänna utrymmen, mm kWh/år
Kyla typ
EL-Kyla kWh/år
Fjärrkyla kWh/år
Frikyla (medräknas ej i byggnadens energianvändning, enligt BBR) kWh/år


Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT

Storhet enhet mätetal
Lätt eller tung byggnad värmekapacitet
Tidskonstant h
Dimensionerande VinterUteTemperatur, DVUT, justerad m h t tidskonstant °C

(3) 

Ventilationsvärmeväxlare - värmepump - energislag

Storhet enhet mätetal
Värmeåtervinning, FTX (Årsmedelenergiverkningsgrad) %
Värmeåtervinning med FTX, återvunnen specifik effekt W/°C
Värmeåtervinning med FTX, återvunnen effekt vid DVUT W
Värmepump typ
Värmepump fabrikat
Värmepump namn
Värmepump, värmefaktor vid DVUT COP
Värmepump, max avgiven effekt vid DVUT W
Prestanda för egendefinierad värmepump °C;kW;COP
Värmepumpen värmer byggnaden  Ja/Nej 
Värmepumpen värmer tappvarmvatten  Ja/Nej 
Huvudsaklig energibärare (Spetseffekt, om värmepump används) energibärare
Reglerförluster inom byggnaden %


Viktningsfaktor och andel av energibärare (alt. spetsenergibärare om värmepump används)

Storhet enhet mätetal
El - viktningsfaktor 1,8 %
Fjärrvärme - viktningsfaktor 0,7 %
Biobränslen, fasta, flytande eller gasformiga - viktningsfaktor 0,6 %
Fossil olja - viktningsfaktor 1,8 %
Fossil gas - viktningsfaktor 1,8 %
Annat - viktningsfaktor 1,0 %


Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt (gratisenergi)

Storhet enhet mätetal
Energi som används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla eller varmvatten kWh/år
El som används till eluppvärmning, fastighetsenergi eller elkyla kWh/år

(4) 

Husets effektbehov [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Byggnad (Transmission, Ventilation och Infiltration) W
Tillskott ("gratis") W
Återvunnet från ventilationen W
Radiatorsystem, avgiven effekt W
Tappvarmvatten, effekt W
Summa effektbehov för uppvärmning och tappvarmvatten W
     
PRODUKTION    
Värmepumpens eleffektanvändning vid DVUT W
Elpatroner, radiatorer etc, effektanvändning (spets) W
Uppvärmningseffekt (fjärrvärme/olja/gas/fastbränsle/annat) W
Totalt behov av eleffekt W
Specifik eleffekt W/m2
BBR el-krav, fast del W
BBR el-krav, tillägg om Atemp > 130 m2 W
BBR el-krav, tillägg för lokal där ventilationen >0,35 l/s m2 W
BBR, maximalt tillåten eleffekt W
Klarar BBR:s effektkrav Ja/Nej

(5) 

Energibehov för byggnaden [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Balanstemperatur °C
Gradtimmar baserade på klimatfil Kh
Solenergi, tillgodogjord genom fönster kWh/år
Verkningsgrad uppvärmning %
Transmission, brutto kWh/år
Ventilation + infiltration, brutto kWh/år
Atemp (uppvärmd golvarea, enligt BBR) m2
     
Tappvarmvatten kWh/år
Byggnadsuppvärmning kWh/år
Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som värmer byggnaden eller tappvarmvatten kWh/år
El, Köpt värmeenergi kWh/år
Köpt värmeenergi kWh/år
El, Fastighetsenergi kWh/år
El, Kylenergi [kWh/år] kWh/år
El från sol, vind, mark, luft eller vatten som används till fastighetsenergi eller elkyla kWh/år
El, summa köpt elenergi kWh/år
Fjärrkyla, frikyla kWh/år
Byggnadens energianvändning (värme, tvv, fastighetsenergi, kyla) kWh/år
Specifik energianvändning kWh/m2 år
Hushållsenergi/verksamhetsenergi, el kWh/år
Total energi kWh/år

(6) 

Energibehov för byggnaden, med värmepump [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Värmepump namn
Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare (gratis) kWh/år
Värmepumpens täckningsgrad %
Värmepumpens energibehov kWh/år
Kompletterande spetsenergi kWh/år
Energibehov för värme, summa kWh/år
Fastighetsenergi kWh/år
Kylenergi kWh/år
Köpt energi enligt BBR kWh/år
Specifik energianvändning kWh/m2 år
 Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump.
Skriv ut