www.energiberakning.se, indata och resultat
Skriv ut

Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning:
Byggnads ID:
Kommun:
Fastighetsägare/byggherre:
Energiberäkningen har utförts av:
Datum:  


Byggnadens beräknade värden jämfört med kraven i Boverkets ByggRegler, BBR

BBR-krav enhet Beräknat BBR-kravnivå Uppfyller BBR-krav
Klimatskärmens luftläckage l/s m2
U-medel W/m2 K
Eleffekt W
Byggnadens primärenergital, EPpet kWh/m2 år


BBR-version, klimat, temperatur

Storhet enhet mätetal
Beräknat enligt Boverkets byggregler, BBR BBR version
Byggnadens placering i Sverige Kommun
Geografisk justeringsfaktor Faktor
Beräkningen baseras på klimatfil (från Sveby/SMHI) för orten Ort
Dimensionerande Vinter UteTemperatur (DVUT) enligt SMHI/Boverket °C
Klimatkorrigering ( positivt värde avser varmare klimat) +/- %
Inomhustemperatur °C
Egen klimatfil har använts Ja/Nej

(1) 

Hustyp, area, lägenheter och personer

Storhet enhet mätetal
Hustyp (småhus, flerbostadhus, lokal) Hustyp
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej m2 garage i bostadshus) m2
Lägenheter antal
Flerbostadshus där mer än 50% av lägenheterna är högst 35 m2 Ja/Nej
Personer som bor/vistas i huset antal

Hushållsel och tappvarmvatten - samt "gratiseffekt" från dessa och personer

Storhet enhet mätetal
Schablonvärden för tappvarmvatten, hushållsel och personvärme enligt utgivare
Personvärme som värmer byggnaden W
Hushållsel/verksamhetsel kWh/år
Hushållsel/verksamhetsel (som indirekt värmer byggnaden) W
Tappvarmvatten, effekt för produktion W
Tappvarmvatten, energi kWh/år
Tappvarmvatten (spillvärme som indirekt värmer byggnaden) W
Processer i lokal, energi kWh/år
Processer i lokal (spillvärme som indirekt värmer byggnaden) W
Soltillskott genom fönster/glas kWh/år

(2) 

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla

Storhet enhet mätetal
Omslutande area (Aom för klimatskalet) m2
Värmeisolering, U-medel W/m2 K
Infiltration vid 50 Pa (luftläckage) l/s m2
Totalt ventilationsflöde l/s
Vädring kWh/ m2 år
Ventilationssystem typ
Fastighetsenergi, el till pumpar och fläktar samt belysning i allmänna utrymmen, mm kWh/år
Kyla typ
Kyla (frikyla medräknas ej i byggnadens energianvändning, enligt BBR) kWh/år
Installerad eleffekt för byggnadsuppvärmning och tappvarmvatten är minst 10 W/m2 Ja/Nej


Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT

Storhet enhet mätetal
Lätt eller tung byggnad värmekapacitet
Tidskonstant h
Dimensionerande VinterUteTemperatur, DVUT, justerad m h t tidskonstant °C

(3) 

Ventilationsvärmeväxlare - värmepump - energislag

Storhet enhet mätetal
Värmeåtervinning, FTX (Årsmedelenergiverkningsgrad) %
Värmeåtervinning med FTX, återvunnen specifik effekt W/°C
Värmeåtervinning med FTX, återvunnen effekt vid DVUT W
Värmepump namn
Värmepump, värmefaktor COP
Värmepump, avgiven effekt vid DVUT W
Värmepump, egendefinierad värmepump namn
°C;kW;COP  
Värmepumpen värmer byggnaden  Ja/Nej 
Värmepumpen värmer tappvarmvatten  Ja/Nej 
Spetslast med energislag
Reglerförluster inom byggnaden %


Primärenergifaktor och andel

Storhet enhet mätetal
Primärenergifaktor för El PE
Andel el för uppvärmning av byggnad och tappvarmvatten %
Primärenergifaktor för fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja, gas PE
Andel fjärrvärme, biobränsle, olja, gas för uppvärmning av byggnad och tappvarmvatten %


Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt (gratisenergi)

Storhet enhet mätetal
Energi som används till byggnadens uppvärmning, komforkyla eller varmvatten kWh/år
El som används till eluppvärmning, fastighetsenergi eller elkyla kWh/år

(4) 

Husets effektbehov [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Byggnad (Transmission, Ventilation och Infiltration) W
Tillskott ("gratis") W
Återvunnet från ventilationen W
Radiatorsystem, avgiven effekt W
Tappvarmvatten, effekt W
Summa effektbehov för uppvärmning och tappvarmvatten W
     
PRODUKTION    
Värmepumpens eleffektanvändning vid DVUT W
Elpatroner, radiatorer etc, effektanvändning (spets) W
Uppvärmningseffekt (fjärrvärme/olja/gas/fastbränsle/annat) W
Totalt behov av eleffekt W
Specifik eleffekt W/m2
BBR el-krav, fast del W
BBR el-krav, tillägg om Atemp > 130 m2 W
BBR el-krav, tillägg för lokal där ventilationen >0,35 l/s m2 W
BBR, maximalt tillåten eleffekt W
Klarar BBR:s effektkrav Ja/Nej

(5) 

Energibehov för byggnaden [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Balanstemperatur °C
Gradtimmar baserade på klimatfil Kh
Solenergi, tillgodogjord genom fönster kWh/år
Verkningsgrad uppvärmning %
Transmission, brutto kWh/år
Ventilation + infiltration, brutto kWh/år
Atemp (uppvärmd golvarea, enligt BBR) m2
     
Tappvarmvatten kWh/år
Byggnadsuppvärmning kWh/år
Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som värmer byggnaden eller tappvarmvatten kWh/år
El, Köpt värmeenergi kWh/år
Köpt värmeenergi kWh/år
El, Fastighetsenergi kWh/år
El, Kylenergi [kWh/år] kWh/år
El från sol, vind, mark, luft eller vatten som används till fastighetsenergi eller elkyla kWh/år
El, summa köpt elenergi kWh/år
Fjärrkyla, frikyla kWh/år
Byggnadens energianvändning (värme, tvv, fastighetsenergi, kyla) kWh/år
Specifik energianvändning kWh/m2 år
Hushållsel kWh/år
Total energi kWh/år

(6) 

Energibehov för byggnaden, med värmepump [beräknat resultat]

Storhet enhet mätetal
Värmepumpens namn namn
Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare (gratis) kWh/år
Värmepumpens täckningsgrad %
Värmepumpens energibehov kWh/år
Kompletterande spetsenergi kWh/år
Energibehov för värme, summa kWh/år
Fastighetsenergi kWh/år
Kylenergi kWh/år
Köpt energi enligt BBR kWh/år
Specifik energianvändning kWh/m2 år
 
Skriv ut