Beräkna energi - och effektbehov för ett nytt hus.    SS-EN ISO 13790:2008
Kontrollera om det kan godkännas enligt Boverkets byggregler, BBR.   [ Läs BBR]
Användaren ansvarar själv för det beräknade resultatet. [version: 2017-12-07]

BBR-version,  klimat, temperatur [enligt Boverket, Sveby och SMHI ]
BBR version: Län: Klimatzon  enl BBR:  III
  Klimatdata för:  
  1 - 1945 och 7777 - 8760   Klimatkorrigering [%]:
     Inomhustemperatur [°C]:
          
 
Hustyp, area, lägenheter och personer
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej garage) Antal lägenheter 
Antal personer
 

Hushållsel, tappvarmvatten, sol och processer - samt "gratiseffekt" från dessa och personer
 Boverket, BEN    "gratis" Watt
SVEBY-programmet är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. SVEBY betyder: Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader.  
Personvärme , Watt      
Hushållsel/verksamhetsel, kWh/år    
Tappvarmvatten, Watt  
Tappvarmvatten, kWh/år    
Tappvarmvatten, VVC + övr förl, W      
         
Processer i lokal, kWh/år    
Solfångare, kWh/år        
Solceller (el till byggnaden), kWh/år  
Annan lokalt genererad energi, kWh/år      
Soltillskott genom fönster, kWh/år      

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, vädring, fastighetsenergi, kyla
Watt / °C Watt  
Omslutande area [m2]   
Isolering: Um [W/m2 °C]    U?  
Infiltration vid 50 Pa [l/s m2]   
Totalt ventilationsflöde [l/s]     
Vädring [kWh/m2 år]   
Fastighetsenergi för fläktar [kWh/år]    
 Fastighetsenergi, övrigt [kWh/år]     
Kyla [kWh/år]   

Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT
Välj representativ ort Tidskonstant [timmar] Dim VinterUteTemperatur [°C]
   

Ventilationsvärmeväxlare - värmepump - energislag
Temperaturverkningsgrad Watt /°C Watt
Värmeåtervinning, FTX Maximal       %   
  Vid DVUT   %    
Tillufttemperatur, °C    
       
Värmepump   Värmefaktor Watt
 
            
  
Energislag/spetslast med: Reglerförluster [%] 
 
       

Effekt [W] vid DVUT - Beräknat resultat   
Effektbehov för byggnaden
 Tidpunkt för maximalt nettoeffektbehov:
 Watt Produktion  Watt
Byggnad (U+V+I) 0 Värmepump (el in, DVUT) 0
Tillskott ("gratis") El
Återvunnet från ventilationen Totalt behov av eleffekt
Specifik eleffekt Watt/m2
BBR el-krav, fast del
Radiatorsystem 0 BBR el-krav, Atemp>130
Tappvarmvatten BBR el-krav, vent>0.35 l/s
Summa värme + vv BBR el-krav, Max tillåtet
  
Energi [kWh/år] - Beräknat resultat
Energibehov för byggnaden: 
Beräknat  med www.energiberakning.se, version: 2017-12-07
Balanstemperatur, dynam. medel [°C ] 0 Tappvarmvatten 0
Gradtimmar [Kh ] 0 Byggnadsuppvärmning 0
Tillgodogjord solenergi genom fönster 0 Solfångare 0
Verkningsgrad uppvärmning [%] 0 Köpt värmeenergi 0
Transmission, brutto [kWh/år] 0 Fastighetsenergi 0
Ventilation+Infiltration brutto [kWh/år] 0 Kylenergi 0
Atemp [m2] 0 Köpt energi enligt BBR 0
Krav enligt BBR, max  [kWh/m2 år] 0 Specifik enegianvändning, [kWh/m2 år] 0
    Hushållsel 0
    Total energi 0
   
Energibehov för byggnaden, med värmepump:
Värmepumpens täckningsgrad [%]
Värmepumpens energibehov [kWh/år]
Kompletterande (spets) [kWh/år]
Energibehov värme, summa [kWh/år]
Fastighetsenergi, [kWh/år]
Kylenergi [kWh/år]
Köpt energi enligt BBR [kWh/år]  
Specifik energianvändning [kWh/m2 år]
Cost Optimal calculation        Utskrift  
  

  Beräkningen kan skickas som en länk i ett e-mail till den som skall kontrollera den.

   Starta mitt mailprogram för att skicka beräkningen med e-mail.
  

  Reservalternativ:
 1. Markera texten, tryck sedan Ctrl + C för att kopiera texten.
 2. Starta ditt mailprogram. Klistra in texten ( Ctrl +V ). ( Tryck Enter efter texten. Då skapas en länk.)
 3. Mottagaren behöver bara klicka på länken i sitt e-mail. Då startar programmet med den färdiga beräkningen. 

[This energy calculation for a new building conforms to Swedish national building code.
 It calculates maximum need of heating power and energy use for a year.]

Skriv ut denna sida